GED Reasoning Through Language Arts หรือ GED RLA คืออะไร?

       ข้อสอบเน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบพาร์ทที่ 2 แล้วกำลังจะขึ้นพาร์ทสุดที่เป็นการเขียน essay ซึ่งพาร์ทการเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที สำหรับพาร์ทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเขียน ก็จะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง


Social Studies

       การสอบวิชาสังคมศาสตร์ จะประกอบไปด้วยเนื้อหา การอ่านเพื่อเข้าใจความหมายในสังคมศึกษา การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และการโต้แย้งในสังคมศึกษา โดยใช้ตัวเลขและกราฟในสังคมศึกษา อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข และมีรูปแบบข้อสอบแบบปรนัยและคำถามประเภทอื่น ๆ เช่น การลากแล้วปล่อย การเติมคำตอบในช่องว่าง การเลือกพื้นที่ และการเลือกแบบเลื่อนลง

© 2020 Copyright: Lead Language Centre