📣เทคนิค เคล็ดลับ สอบIELTS ยังไง ในครั้งแรก ครั้งเดียว ให้ได้ Overall 7.5


👉 Pre – Learning Evaluation ทดสอบวัดระดับก่อนเรียน
👉 Target Setting ให้คำแนะนำ วางแผนในการเตรียมตัวสอบ
👉 Learning Strategies กลยุทธ์ และเทคนิคในการทำข้อสอบ
👉 Skills Practice both Online and Offline ฝึกฝนทักษะเฉพาะ ทุกทักษะผ่านโปรแกรมของ Cambridge University Press
👉 Exam Practice ฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อสร้างความเคยชิน ฝึกทำข้อสอบในสถานที่สอบจริง
👉 Personal assistance and Evaluation ติดตาม ประเมิน ให้คำแนะนำ สื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง
👉 Test Assistance บริการสมัครสอบ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ ช่วยติดตามผลสอบ และปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบ ( เราเป็น partner กับ IDP IELTS ผู้จัดสอบ IELTS ในนาม ศูนย์สอบ IELTS อุบลราชธานี LEAD Language Centre)

“ติว สอบ ครบ จบในที่เดียว”

ข้อดีของการเรียน IELTS Private คือ

1. สามารถเจาะจง เฉพาะทักษะได้ เช่น Writing หรือ Reading เป็นต้น
2. มีการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อเป็นการประเมิน และจัดหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนให้มากที่สุด
3. ผู้เรียน IELTS Private Course สามารถทำ Mock Test ในสถานที่สอบจริงไม่จำกัด
4. เลือกวัน เวลาที่สะดวกในการเรียนได้
5. เลือกเรียน On Site หรือ Online หรือรวมกันทั้งสองอย่างได้
6. สามารถเก็บชั่วโมงเรียนได้ ถ้าไม่สามารถมาเรียนได้ตามตาราง (แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า)
7. ได้รับการดูแล อย่างเป็นส่วนตัว พร้อมให้คำแนะนำ และสมัครสอบให้
8. ฟรี!! คลิปคอร์สปูพื้นฐานแกรมม่า และคอร์สปูพื้นฐาน IELTS Writing

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยด้านล่าง

ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน และคะแนนที่ตั้งเป้าหมายไว้ และแนะนำให้ทำข้อสอบ Pre Test ก่อน เพื่อประเมิน ว่าจะต้องเรียนกี่ชั่วโมง

แนะนำให้เรียนอย่างน้อย อาทิตย์ละ 2-3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ครึ่ง - 2 ชั่วโมง

สามารถเลือกเรียนได้ ทั้งแบบ On Site และ Online หรือเรียนแบบผสม ตามความสะดวกของผู้เรียน

คอร์ส 20-30 ชั่วโมง มีอายุ 6 เดือน
คอร์ส 40-60 ชั่วโมง มีอายุ 1 ปี

ราคา รวมหนังสือ และเอกสารทั้งหมดแล้ว

หลังจากชำระค่าเรียน อย่างน้อย 1-2 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องจัดตางรางเรียน และจัดครูผู้สอนให้กับผู้เรียน

พาร์ท Speaking เรียนกับครูต่างชาติ พาร์ทอื่น ๆ เรียน กับครูคนไทย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา และได้รับการอบรมการสอน IELTS จาก IDP โดยตรง
© 2020 Copyright: Lead Language Centre